051015202530354045Average, yieldManchuriaGlabronSvansotaVelvetTrebiNo. 457No. 462PeatlandNo. 475Wisconsin No. 3831.4633.3430.3833.0639.435.8535.3834.1831.7639.39Average Yield by Variety